AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Warta NNW

Komu polecamy ubezpieczenie Warta NNW ?
Ze względu na elastycznie kształtowany i szeroki zakres ochrony to ubezpieczenie wybierają:
    osoby indywidualne, pracujące, uczące się (zarówno krajowe jak i zagraniczne),
    pracodawcy (zakłady pracy),
    organizatorzy turystyki, hotele, pensjonaty, organizatorzy konferencji itp.
 
Jakie podstawowe świadczenia gwarantuje Warta NNW?
Umowa w swojej podstawowej wersji gwarantuje:
-   Wypłatę świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego,
-   Wypłatę świadczenia w razie stałego uszczerbku na zdrowiu,
-   Zwrot kosztów naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych do 25 proc. sumy ubezpieczenia (nie więcej niż 3 tys. zł).
-   Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych do wysokoći 25 proc. sumy ubezpieczenia (ale nie więcej niż 5 tys. zł)
 
Jakie sposoby naliczania wysokości świadczenia w Warta NNW?
W Warta NNW oferujemy trzy warianty naliczania świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu:
-   Wariant 1 - proporcjonalny - w którym każdy procent uszczerbku na zdrowiu wyznaczony przez lekarza orzecznika równa się  procentowi sumy ubezpieczenia.
-   Wariant 2 - progresywny – w którym wypłata odszkodowania podwyższana jest o określony współczynnik w zależności od rozmiarów uszczerbku.
-   Wariant 3 - wypłata w określonych sytuacjach, w którym mamy listę zdarzeń w OWU, po wystąpieniu których dostajemy określony procent sumy ubezpieczenia.
 
W jakich krajach umowa daje ochronę?
Umowa obejmuje wypadki, które zdarzyły się w Polsce  i za granicą.
O jakie zdarzenia można rozszerzyć zakres ochrony w Warta NNW?
Dodatkowo ochroną mogą być objęte następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku:
-   zawału serca lub udaru mózgu,
-   chorób tropikalnych,
-   działań wojennych lub stanu wyjątkowego,
-   uprawiania sportu zawodowo.
 
Jakie świadczenia dodatkowe są dostępne w ramach Warta NNW?
Umowa może gwarantować wypłatę świadczenia/odszkodowania z tytułu:
-   całkowitej niezdolności do pracy albo uprawiania sportu zawodowo,
-   czasowej niezdolności do pracy/nauki (zasiłek dzienny),
-   kosztów leczenia,
-   pobytu w szpitalu (dzienne świadczenie szpitalne)
-   opieki medycznej zawierającej, rekonwalescencję, rehabilitację, pomoc psychologa
 
Więcej w opisie korzyści: Wielość opcji dodatkowych do wyboru.
Ile kosztuje ubezpieczenie Warta NNW?
Cena zależy od wielu elementów m.in. wybranej sumy ubezpieczenia, zakresu ochrony, wybranego wariantu wyliczania stałego uszczerbku na zdrowiu, profilu klienta (wiek, zawód).
 
Jak może być opłacana składka za Warta NNW?
Składka jest płatna jednorazowo.
W przypadku umów zawieranych na 1 rok, przy składkach o wysokości ponad 1 tys. zł istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach.
Na jaki okres może być zawarta umowa Warta NNW?
Okres ochrony może wynosić od 1 dnia do 1 roku.
 
Jakie mogą być formy zawarcia umowy Warta NNW?
Dajemy możliwość zawierania umów ubezpieczenia w formie:
1. Indywidualnej,
2. Zbiorowej:
  - imiennej (wymienienie z nazwiska osób ubezpieczonych),
  - bezimiennej (obejmuje wszystkie osoby należące do określonej zbiorowości).
 
Pakietów:
-  FIRMA - dla pracowników min. 6-osobowej firmy,
-   PODRÓŻNIK - dla uczestników różnych form zorganizowanego wypoczynku tj. wycieczek, wczasów, kolonii, obozów, pielgrzymek, przy czym grupa musi liczyć min. 10 osób.
 
Kto może być objęty ubezpieczeniem Warta NNW?
Ubezpieczeniem mogą być objęte osoby fizyczne, na rzecz których zawarto umowę ubezpieczenia.
Umowa może być zawarta na rzecz osób:
-    posiadających obywatelstwo polskie,
-   cudzoziemców zamieszkałych na terytorium RP.
 
Warianty ubezpieczenia
Spłata kredytu w banku
Ochrona od wszelkich wypadków
Opcje dodatkowe
Informacje o Grupie Warta
WARTA - UBEZPIECZENIA
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP2022-08-12
USD 4,5459 +0,56%
EUR 4,6832 +0,19%
CHF 4,8318 +0,38%
GBP 5,5357 +0,03%
Wspierane przez Money.pl