AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

WARTA Business Travel

Pobierz ogólne warunki ubezpieczenia

  WARTA Business Travel OWU
  PDF 2 MB
Kliknij  link i otwórz dokument

Komu polecamy WARTA Business Travel?
WARTA Business Travel polecamy pracodawcom i właścicielom firm, którzy chcą zabezpieczyć swoich pracowników wyjeżdżających w delegację tak za granicę, jak i pozostających w Polsce. Polisa WARTA Business Travel w wersji VIP może być też rodzajem bonusu dla kadry menedżerskiej, bo obejmuje również wyjazdy prywatne.
 
Na jaką pomoc mogą liczyć posiadacze WARTA Business Travel w ramach pakietu assistance?
Zakres pomocy zależy od rodzaju pakietu (Rotacyjny lub VIP) i zakresu geograficznego (Polska, Zagranica).
 
Z punktu widzenia pracowników ciekawsze opcje to:
-   assistance medyczny – obejmujący kompleksową opiekę w razie kłopotów ze zdrowiem,
-   assistance podróżny – gwarantujący m.in. wizytę osoby bliskiej w przypadku hospitalizacji,
-   assistance domowy – zapewniający na jeden telefon pomoc interwencyjną, np. dozór mienia i sprowadzenie ślusarza, który wymieni zamki w przypadku włamania w czasie pobytu za granicą,
-   usługi concierge – polegające na organizacji np. pobytu w hotelu, zakupu biletów, itp.
 
Z punktu wiedzenia pracodawcy najciekawsze opcje to:
-   zorganizowanie i opłacenie biletu osobie na zastępstwo pracownika, który w czasie wyjazdu zachorował lub miał wypadek (pomoc w zalezieniu na miejscu pracownika tymczasowego we współpracy z trzema biurami pracy tymczasowej).
 
Czy ubezpieczenie kosztów leczenia w Polsce gwarantuje mi nieograniczony dostęp do dowolnego lekarza?
Klient ma przede wszystkim niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską a może mu jej udzielić zarówno placówka publiczna jak i prywatna.
 
W razie jakich kłopotów ze zdrowiem zadziała polisa WARTA Business Travel?
Bez względu na to czy WARTA Business Travel obejmuje tylko podróż po Polsce, czy tylko wyjazd zagraniczny, ochrona w razie kłopotów ze zdrowiem obejmuje koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego:
-   pobyt i leczenie w szpitalu,
-   wizyty lekarskie,
-   badania, zabiegi i operacje zlecone przez lekarza,
-   transport  między placówkami medycznymi,
-   naprawę i zakup okularów oraz naprawę protez (bezpośrednio po wypadku),
-   zakup niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
-   leczenia stomatologicznego - z wyłączeniem leczenia profilaktycznego i protetycznego,
-   leczenia związanego z ciążą - do jej 25 tygodnia włącznie.
 
Gdzie może działać polisa WARTA Business Travel?
W zależności od wybranego wariantu może działać tylko w czasie wyjazdów za granicę lub w czasie podróży po Polsce.
 
Ważne! W zależności od zakresu geograficznego polisy, różni się też zakres ubezpieczenia.
Bagaż podróżny
Obejmuje przypadki:
-  kradzieży z włamaniem lub rabunku,
-   zaginięcia (pod opieką przewoźnika),
-   utraty, uszkodzenia lub zniszczenia (np. w wypadku komunikacyjnym, na skutek utraty przytomności i innych zdarzeń losowych),
-   opóźnienia (ponad 5 godzin) w dostarczeniu bagażu przez przewoźnika lotniczego.
 
WARTA odpowiada za bagaż do kwoty ustalonej w umowie ubezpieczenia, która może wynosić: 2, 3, 5, 10 lub 20 tys. zł.
Ważne! Nasze ubezpieczenie nie zawiera wyłączenia odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (np. laptopy, rzutniki, telefony komórkowe itp.).
 
Jak działa opcja kontynuacji leczenia w Polsce?
Gwarantuje pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji schorzeń, których koszty leczenia za granicą lub w Polsce zostały pokryte z polisy WARTA Business Travel. Obejmuje m.in. wydatki poniesione na pobyt i leczenie w szpitalu, wizyty lekarskie, zakup środków opatrunkowych (łącznie do kwoty 5 tys. zł) i zlecone przez lekarza zabiegi rehabilitacyjne (do 500 zł).

Ważne! Opcja dostępna tylko w pakiecie VIP.
 
Kiedy firma powinna wybrać opcję ubezpieczenia chorób przewlekłych?
Ubezpieczenie chorób przewlekłych obejmuje przypadki zaostrzenia się przebiegu choroby, która była przez ubezpieczonego pracownika stale lub okresowo leczona. Dodanie tej opcji jest polecane szczególnie w firmach, w których średnia wieku jest wysoka, co zwiększa prawdopodobieństwo, że część pracowników ma już jakieś leczone od dłuższego czasu schorzenia.
 
Pamiętaj! Jeśli pracownik, np. leczył się na serce i dostanie za granicą zawału a nie był objęty opcją ubezpieczenia chorób przewlekłych, to żadne ubezpieczyciel nie pokryje kosztów jego leczenia za granicą czy sprowadzenia do Polski.
 
Jaką ochronę gwarantuje ubezpieczenie OC?
Gwarantuje pokrycie roszczeń osób trzecich związanych ze:
 
-   szkodami osobowymi – spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, np. wyniku przypadkowego potrącenia na schodach,
-   szkodami rzeczowymi – zniszczenia mienia, np. stłuczenia czegoś w sklepie, zarysowania auta torbą.
 
Sumy ubezpieczenia na polisie mogą wynosić 30, 50, 100, 150 lub 200 tys. zł.
 
Co zrobić w razie zachorowania czy wypadku?
Bez względu na to czy pakiet obejmuje koszty leczenia za granicą, czy w Polsce procedura jest podobna:
 
-   Należy niezwłocznie powiadomić Centrum Alarmowe WARTY, które pomoże w zorganizowaniu i uzyskaniu stosownej pomocy lekarskiej. Wtedy WARTA od razu bierze na siebie całość rozliczeń.
-   Jeśli nie było to możliwe od razu (bo np. straciłeś przytomność), zadzwoń do CAW, gdy dojdziesz do siebie. Pamiętaj, że masz na to do 7 dni, po powrocie z podróży!
Jeśli leczenia nie organizuje WARTA, pamiętaj o gromadzeniu dokumentacji medycznej, faktur za leczenie – będą one podstawą do uzyskania zwrotu po powrocie do kraju.
 
Co zrobić w razie zniszczenia czy zaginięcia bagażu?
Najlepiej niezwłocznie powiadomić Centrum Alarmowe WARTY. Operator podpowie, co robić dalej.
Jeśli było to niemożliwe, albo po prostu o tym zapomnisz, koniecznie zbieraj wszelkie dokumenty i oświadczenia potwierdzające szkodę i jej skalę.
 
Co zrobić, jeśli swoim postępowaniem wyrządziłem komuś szkodę np. w restauracji zalałem plecy gorącą herbatą?
Taka sytuacja może spowodować zgłoszenie roszczenia, które może być pokryte z polisy OC. Dlatego niezwłocznie po zdarzeniu najlepiej niezwłocznie powiadomić Centrum Alarmowe WARTY. Operator podpowie, bo robić dalej.
W każdym przypadku trzeba zadbać, np. o zebranie danych i oświadczeń świadków zdarzenia oraz sporządzić oświadczenie z opisem okoliczności szkody.
 
Jeśli poszkodowany chce zgłosić roszczenie, należy mu podać numer polisy i nazwę ubezpieczyciela.
Co się stanie z polisą, jeśli zapomnę zapłacić kolejną ratę?
WARTA przypomina swoim Klientom o terminie zapłaty kolejnej raty. Zawsze po stwierdzeniu braku płatności wysyłamy pismo, w którym wyznaczamy dodatkowy, siedmiodniowy termin na zapłatę składki i dopiero po jego upływie umowa zostaje rozwiązana.
 
Czy można płacić składkę w ratach?
Tak, jeśli umowa jest zwierana na 12 miesięcy a składka przekracza 1 tys. zł., można opłacić składkę w dwóch lub czterech równych ratach.
Pamiętaj, że w przypadku płatności ratalnej składka powinna być opłacona przed upływem kolejnego półrocza lub kwartału.
 
Ile kosztuje polisa WARTA BusinessTravel?
Koszt 50 osobodni w pakiecie rotacyjnym dla podróży zagranicznych to około 110 zł. (przy sumie ubezpieczenia kosztów leczenia 10 tys. euro i NNW 5 tys. zł.).
 
Dla pakietu VIP w podróży zagranicznej to około 160 zł. (przy sumie ubezpieczenia kosztów leczenia 10 tys. euro i 5 tys. zł.) za cały, roczny okres ochrony obejmujący zarówno wyjazdy służbowe jak i prywatne.
Co jest potwierdzeniem zwarcia umowy?
Potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia w podróży mogą być karty:
-   bezimienna karta rotacyjna,
-   imienna kart VIP.

Pamiętaj! Wyjeżdżający w ramach pakietu rotacyjnego pracownik musi mieć przy sobie kartę, potwierdzającą posiadanie ochrony.
 
Ile kart rotacyjnych dostanie firma?
Liczba kart rotacyjnych zależy od liczby zadeklarowanych osobodni. Na przykład:
 
    Od 50 do 100 dni – 5 kart;
    Od 101 do 200 dni – 10 kart;
    Od 201 do 350 dni – 20 kart;
    Od 351 dni do 600 dni – 35 kart;
    Od 601 do 1000 dni – 50 kart;
    Powyżej 1000 dni – po 10 kart za każde kolejne rozpoczęte 100 osobodni.
 
Ważne! W przypadku wyjazdów grupowych potwierdzeniem ubezpieczenia może być jedna karta rotacyjna.
Kiedy umowa zaczyna działać?
Umowa zaczyna działać z dniem określonym w jej zapisach, po opłacie składki lub jej pierwszej raty.
Ochrona poszczególnych pracowników, w ramach pakietu rotacyjnego, zaczyna działać od dnia następnego po przesłaniu zgłoszenia wyjazdu do Warty (mailem, faxem, listem poleconym).
Objęci pakietem VIP mają pełną ochronę przez cały rok, bez potrzeby zgłaszania wyjazdu.
Co zrobić jeśli pracownik będzie musiał przedłużyć pobyt w delegacji?
Wystarczy dosłać zgłoszenie wyjazdu na dodatkowy okres, najpóźniej w dniu upływu pierwotnie planowanego czasu powrotu.
 
Co zrobić w przypadku skrócenia wyjazdu pracownika?
Wystarczy wysłać zgłoszenie wyjazdu korygujące uprzednio wystawione zgłoszenie, najpóźniej w dniu faktycznego powrotu.
 
Czy objęci ubezpieczeniem mogą być tylko pracownicy zatrudnieni na etat?
Nie. Osobami ubezpieczonymi mogą być również inne osoby wskazane przez ubezpieczającego. 
Informacje o Grupie Warta
WARTA - UBEZPIECZENIA
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP2022-01-21
USD 3,9953 +0,30%
EUR 4,5303 +0,23%
CHF 4,3786 +0,63%
GBP 5,4210 -0,13%
Wspierane przez Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW (2022-01-21 18:58)
WIGInformujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl