AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Ubezpieczenie OC Komfort

Jaką pomoc w razie wypadku gwarantuje OC Komfort?
Specjalnie przeszkoleni konsultanci Centrum Obsługi Klienta Warty dyżurują przez cały tydzień, 24 godziny na dobę. Od razu po wypadku warto do nich zadzwonić, a oni krok po kroku podpowiedzą Ci co dalej robić. Warta pomaga posiadaczom OC Komfort bez względu na to czy są sprawcami wypadku, czy poszkodowanymi.
 
Jeśli będziesz poszkodowanym, to w ramach ubezpieczenia OC Szybka Wypłata zaoferujemy Ci usługę likwidacji szkody. Nie tylko przejmiemy na siebie wszystkie formalności związane z całym procesem. Wspieramy Cię również tuż po wypadku. Jeśli to konieczne, zorganizujemy i pokryjemy koszty holowania samochodu czy wynajmu samochodu zastępczego. Jeśli będziesz tego oczekiwał, podpowiemy gdzie znajdzie dobry warsztat współpracujący z Wartą czy parking strzeżony.
 
Jeśli będziesz sprawcą wypadku, konsultant zorganizuje holowanie pojazdu. Przy czym w  wariancie Assistance Standard dodawanym do OC gwarantujemy holowanie tylko do 100 km. Chcąc wydłużyć ten limit, należy dokupić szerszy wariant assistance – Złoty. Za 82 zł rocznie zapewnimy pomoc nie tylko w razie wypadku, ale również awarii pojazdu.
 
Ważne! Wariant Złoty dokupisz do OC, bez względu na wiek Twojego samochodu!
 
Do jakich kwot i za co Warta odpowiada w OC Komfort?
Pokrywamy roszczenia poszkodowanych przez Ciebie w wypadku aż do 5 mln euro w przypadku szkód na osobie, czyli np. urazów ciała czy śmierci wskutek wypadku. Do 1 mln euro odpowiadamy za zniszczone przez Ciebie mienie, np. inne auto, dom, infrastrukturę drogową.
 
W pakiecie OC Komfort dostajesz też ubezpieczenie OC Szybka Wypłata. W jego ramach świadczymy Ci usługę likwidacji szkody wyrządzonej w Twoim pojeździe przez sprawcę ubezpieczonego w innym towarzystwie, aż do 500 tys. zł.
 
W jakich krajach daje ochronę OC komunikacyjne?
Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Lichtenstein, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspa Man, Wyspy Faroe, Wyspy Normandzkie
 
Więcej o procedurach i zasadach dotyczących OC komunikacyjnego za granicą na stronie www.pbuk.pl
W jakich krajach OC komunikacyjne nie działa i trzeba kupować Zieloną Kartę?
Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czernogóra, Iran, Izrael, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.
 
Więcej o procedurach i zasadach dotyczących OC komunikacyjnego za granicą na stronie www.pbuk.pl
Kiedy powstaje obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC?
Generalną zasadą jest, że na każdy zarejestrowany pojazd, bez względu na to czy jest używany czy nie, trzeba mieć polisę OC. Dlatego obowiązek posiadania OC powstaje m.in.:
 
   1. najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego (za wyjątkiem pojazdów historycznych) przed wprowadzeniem do ruchu:
-   pojazdu wolnobieżnego,
-   pojazdu historycznego,
-   pojazdu mechanicznego, który nie został zarejestrowany,
-   pojazdu wolnobieżnego oraz historycznego, który nie został dopuszczony do ruchu,
-   pojazdu zarejestrowanego za granicą, niedopuszczonego do ruchu na terytorium RP,
 
   2. najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC (np. wskutek wypowiedzenia  umowy u dotychczasowego ubezpieczyciela).

Kto musi kupić ubezpieczenie graniczne, czyli OC komunikacyjne dla obcokrajowców wjeżdżających do Polski?
Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia granicznego powstaje:
-   w momencie wjazdu na terytorium RP, jeśli posiadacz lub kierujący pojazdem nie posiada ważnej na ten
moment umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub Zielonej Karty - okres ubezpieczenia 30 dni,
-   w przypadku, gdy podczas pobytu pojazdu na terytorium RP dojdzie do wygaśnięcia umowy OC granicznego lub Zielonej Karty - okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 12 m-cy.

Jakie pojazdy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC?
Obowiązkowemu OC podlegają:
-   wszystkie pojazdy mechaniczne zarejestrowane na terytorium RP: pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery, przyczepy i naczepy,
-   pojazdy mechaniczne wolnobieżne,
-   pojazdy historyczne,
-   pojazdy mechaniczne przed zarejestrowaniem na terenie RP.
Jak można opłacać składki za ubezpieczenie OC komunikacyjne?
Składki za OC komunikacyjne można opłacać jednorazowo, w dwóch ratach i w czterech ratach.
Pamiętaj, że płacąc jednorazowo dostaniesz dodatkowe 5 proc. zniżki!
 
Czy opóźnienie w płatności kolejnej raty składki spowoduje ustanie ochrony?
Nie. W przypadku stwierdzenia braku płatności kolejnej raty składki WARTA przypomina swoim klientom o konieczności wpłaty i cały czas odpowiada za wyrządzone przez nich szkody.
Pamiętaj jednak, że zbyt długa zwłoka może doprowadzić do rozpoczęcia procesu windykacyjnego i powiększenia zaległej składki o koszty z tym związane!
 
Czy OC musi działać dopiero od następnego dnia po zawarciu umowy?
 
Nie. Ochrona ubezpieczeniowa może się rozpocząć w dniu zawarcia umowy, konieczne jest jednak wpisanie na dokumencie ubezpieczenia (polisie) godziny zawarcia umowy ubezpieczenia.
Kiedy umowa OC może zostać rozwiązana lub ulega rozwiązaniu?
Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu:
 -   z upływem okresu, na który została zawarta;
 -  z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;
 -  z dniem odstąpienia od umowy (każdej ze stron) w przypadku, gdy umowa została zawarta przed rejestracją pojazdu i pojazd nie został zarejestrowany w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy;
 -  z dniem wypowiedzenia umowy przez posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności albo właściciela pojazdu, który odzyskał posiadanie;
 -  z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach nie powodujących zmiany posiadacza i bez zmiany w zakresie prawa własności;
 -  z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń. Posiadacze umów zawartych z zakładem ubezpieczeń, dla którego ogłoszona została upadłość, zobowiązani są do zawarcia nowych umów ubezpieczenia z innym dowolnie wybranym ubezpieczycielem;
 -  z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą;
 -  z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy zawartej na odległość;
 -  z dniem wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu lub o przyjęciu niekompletnego pojazdu, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
 -  z dniem wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy zawarta ona została z mocy prawa i posiadacz pojazdu w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń.

Dlaczego po zmianie ubezpieczyciela, poprzednie towarzystwo informuje mnie o konieczności opłaty składki za kolejny rok?
 
Zgodnie z zapisami Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (art. 28 ust. 1), jeżeli składki za ubezpieczenie zostały opłacone za cały rok, a posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna (tzw. automatyczne wznowienie) umowa na kolejne 12 miesięcy.
Zapobiega to sytuacji, w której klient przez zapomnienie nie miałby ochrony ubezpieczeniowej.
Informacje o Grupie Warta
WARTA - UBEZPIECZENIA
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP2022-01-21
USD 3,9953 +0,30%
EUR 4,5303 +0,23%
CHF 4,3786 +0,63%
GBP 5,4210 -0,13%
Wspierane przez Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW (2022-01-21 18:58)
WIGInformujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl