AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Produkcja

MIENIE
Ogień i inne zdarzenia losowe
Ubezpieczenie chroni mienie firmy produkcyjnej  m.in. od pożaru, wiatru, powodzi czy zalania (również na skutek gwałtownego stopienia śniegu). Działa też np. w przypadku uszkodzenia dachu pod ciężarem śniegu czy osunięcia się ziemi. Udzielamy też ochrony przed skutkami działania dymu, nie tylko na skutek pożaru w ubezpieczonej firmie, ale również w jej pobliżu. Teraz możesz wybrac pomiędzy dwoma wariantami ochrony:
 -  STANDARD to oferta obejmująca 15 wymienionych rodzajów zdarzeń (np. pożar, wiatr, deszcz, zalanie, przepięcie),
-  KOMFORT opartego na unikatowej formule "od wszystkich ryzyk", to znaczy, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. pożar, powódź itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w katalogu wyłączeń.
 
MIENIE
Kradzież z włamaniem i rabunek
Chroni mienie firmy produkcyjnej w przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku.
 
MIENIE
Dewastacja i graffiti
Ubezpieczenie obejmuje przypadki rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia mienia przez osoby trzecie, w tym również graffiti.

MIENIE
Szyby i inne przedmioty od stłuczenia
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia obejmuje zarówno przypadkowe stłuczenie, jak i zniszczenie przez wandali. Przypominamy, że samo ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, obejmuje tylko wybicie szyb przy próbie włamania.

MIENIE
Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk
Specjalna ochrona dla sprzętu elektronicznego oparta na wyjątkowej i przyjaznej dla klientów formule od wszystkich ryzyk. Zgodnie z jej zasadami ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. pożar, powódź itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w katalogu wyłączeń, np. awarię ubezpieczonego sprzętu wskutek zalania herbatą, przepięcia, kradzież czy dewastację.

MIENIE
Sprzęt elektroniczny przenośny i/lub na stałe zamontowany w samochodach
Rozszerzenie ochrony dla sprzętu przenośnego oraz sprzętu na stałe zamontowanego w samochodach. Oznacza to, że ubezpieczenie działa również poza lokalizacją podaną we wniosku.

MIENIE
Awaria mechaniczna
Specyficzna ochrona dla wszystkim maszyn, szczególnie polecana firmom z branży produkcyjnej. Obejmuje ochroną awarię maszyn i urządzeń powodującą dalszą niesprawność tych przedmiotów. Awaria może być np. spowodowana błędem w obsłudze, błędem projektowych, dostaniem się ciała obcego do środka, lub przyczyną elektryczną.

OC
OC deliktowa i kontraktowa
Ubezpieczenie obejmuje już w zakresie podstawowym ochronę na wypadek szkód w mieniu oraz osobowych w zakresie :
-  odpowiedzialności cywilnej  związanej  z czynem niedozwolonym (popularnie zwana OC deliktowa) czyli taka gdy swoim działaniem/zaniechaniem wyrządzisz komuś szkodę.
-  odpowiedzialności cywilnej  zwiazanej  z  niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (popularnie zwana OC kontraktowa).

OC
OC pracodawcy
Rozszerzenie zakresu podstawowego ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną właściciela firmy, jako pracodawcy, za szkody osobowe i rzeczowe pracowników w następstwie wypadków przy pracy.

OC
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia
Ochrona OC adresowana przede wszystkim dla zakładów produkcyjnych, które w swojej działalności wykorzystują pojazdy nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia. Obejmuje np. zniszczenie samochodu klienta podczas manewrowania wózkiem widłowym należącym do ubezpieczonej firmy.
 
OC
OC najemcy - szkody w nieruchomościach i ruchomościach
Obejmuje szkody związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem wynajmowanej (również dzierżawionej, użyczonej, leasingowanej) nieruchomości lub ruchomości (np. maszyn, sprzętu elektronicznego). Rozszerzenie zakresu podstawowego ubezpieczenia.

FINANSOWE
Gwarancja zapłaty długu celnego
Gwarancje celne (zapłaty długu celnego) stanowią jedną z form zabezpieczeń przewidzianych we Wspólnotowym Kodeksie Celnym, kwot wynikających z powstałych lub mogących powstać długów celnych oraz innych opłat w sprawach celnych i odsetek, do uiszczenia których zobowiązany byłby wnioskodawca (zwany dłużnikiem).
 
NA ŻYCIE
Grupowe ubezpieczenie na życie - Program MSP
Program dla małych i średnich przedsiębiorstw (Program MSP)  to oferta o charakterze ochronno - inwestycyjnym, dostosowana do potrzeb małych podmiotów gospodarczych, dzięki której pracownik i jego rodzina otrzyma nie tylko szeroką ochronę zdrowia i życia, ale również możliwość gromadzenia kapitału na dodatkową emeryturę.
Program MSP zawierany jest na podstawie zasad określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia dla Grupowego Ubezpieczena na Życie „WARTA EKSTRABIZNES PLUS"
 
Oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw to szereg korzyści i zalet:
-  możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w firmach zatrudniających co najmniej 3 pracowników
-  uproszczony system formalności
-  szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej m.in. możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową małżonka oraz pełnoletnich dzieci ubezpieczonego w takim samym zakresie ochrony jak pracownika (dla firm zatrudniających co najmniej 8 pracowników),
- dwa warianty ubezpieczenia zawierające szeroki zakres ochrony, który można jeszcze poszerzyć o szereg umów dodatkowych
-  wysokie wartości wypłacanych świadczeń
-  możliwość kontynuowania ubezpieczenia na atrakcyjnych warunkach w ramach umowy indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia na życie „WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS"
 
Więcej szczegółów w specjalnej ulotce, ogólnych warunkach ubezpieczenia, tabeli  norm oceny procentowego uszczerbku na zdrowiu oraz w tabeli opłat dotyczącej części inwestycyjnej.
 
MIENIE
Ładunki w transporcie
Ubezpieczenie adresowane przede wszystkim do tych, którzy nie trudnią się zarobkowem przewozem towarów a dostarczają klientom swoje towary lub odbierają towar od swoich kontrahentów. Ubezpieczenie chroni od szkód wywołanych pożarem i innymi zdarzeniami losowymi, wypadkiem środka transportu, upadkiem przedmiotu na środek transportu, rabunkiem jak i kradzieżą z włamaniem w miejscu strzeżonym lub garażu. Więcej o tym jak dobrać ubezpieczenie transportowe do potrzeb firmy, czytaj w specjalnym poradniku.

MIENIE
Automatyczne pokrycie nowych środków trwałych
Dla firm planujących nowe zakupy. Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o automatyczne ubezpieczenie nowych środków trwałych w granicach dodatkowej sumy ubezpieczenia bez konieczności ich dodatkowego zgłaszania w trakcie umowy.

MIENIE
Nowe miejsca ubezpieczenia
Dla firm planujących otwarcie nowej stałej placówki. Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o automatyczne ubezpieczenie nowych środków trwałych w granicach dodatkowej sumy ubezpieczenia bez konieczności ich dodatkowego zgłaszania w trakcie umowy.

MIENIE
Zewnętrzne urządzenia lub elementy budynków, budowli
Ubezpieczenie od kradzieży dot. klimatyzatorów, siłowników bram, markiz, zadaszeń budynków, anten, neonów i innych elementów zamontowanych na zewnątrz budynków. Pamiętaj, że ubezpieczenie zadziała pod warunkiem, że elementy będą zamontowane na odpowiedniej wysokości lub teren na którym znajduje się budynek jest odpowiednio zabezpieczony.

MIENIE
Pękanie wskutek mrozu
Ubezpieczenie przygotowane z myślą o tych wszystkich, którzy posiadają urządzenia, instalacje wodne, kanalizacyjne itp., bojlery, kotły czy armaturę sanitarną, które narażone są na zniszczenie w wyniku pękania wskutek mrozu, a dodatkowo mogą spowodować zalanie. Należy jednak pamiętać o ogrzewaniu pomieszczeń i odpowiednim zabezpieczeń tych urządzeń i instalacji przed mrozem.

MIENIE
Katastrofa budowlana
Ubezpieczenie mienia znajdującego się w budynku w zakresie szkód powstałych w wyniku katastrofy budowlanej, np. uszkodzenie ubezpieczonej maszyny w wyniku zawalenia się dachu w hali produkcyjnej.
 
MIENIE
Roboty budowlano - montażowe
Rozszerzenie ochrony o szkody powstałe w trakcie prowadzenia drobnych prac budowlano - montażowych. Klauzula dla firm planujących modernizację czy remont w okresie ubezpieczenia. Pamiętaj, że za drobne roboty budowlane uznajemy m.in. te niewymagające pozwolenia na budowę i nie naruszaja konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

MIENIE
Dane i zewnętrzne nośniki danych
Specjalna ochrona dla sprzętu elektronicznego obejmująca np. koszty ponownego wprowadzenia danych księgowych utraconych z ubezpieczonego komputera czy zakupu nowej licencji na oprogramowanie.

MIENIE
Rozmrożenie
Ubezpieczenie mrożonek (środków obrotowych) od rozmrożenia w wyniku przerwy w dostawie prądu, awarii urządzenia chłodniczego lub uszkodzenia zamrażarki w wyniku uderzenia pioruna. Ubezpieczenie przeznaczone przede wszystkim dla sklepów, restauracji i hoteli. Pamiętaj, że ubezpieczenie zadziała w przypadku przechowywania towarów w temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza.

MIENIE
Zwiększone koszty działalności
Ubezpieczone są dodatkowe koszty związane z koniecznością przeniesienia firmy do tymczasowej lokalizacji, np. po zalaniu magazynu czy pożarze. Opcja ta obejmuje np. pokrycie wydatków na wynajem zastępczej hali czy koszty transportu mienia.

MIENIE
Koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz frachtu lotniczego
Dodatkowe ubezpieczenie, dla tych, którzy w przypadku szkody chcą jak najszybciej powrócić do "normalnego" prowadzenia działalności w związku z tym potrzebują zatrudnić pracowników ramach godzin nadliczbowych lub np. szybko sprowadzić nową maszynę transportem lotniczym w miejsce uszkodzonej.

MIENIE
Koszty stałe działalności
Ubezpieczone są stałe koszty związane z prowadzeniem firmy niezależne od wielkości produkcji, które trzeba ponieść pomimo tego, że była szkoda pożarowa czy nastąpiło zalanie. Opcja ta obejmuje np. pokrycie opłat dzierżawnych, opłaty za prąd, wodę czy odsetki rat kredytowych czy pensje.

MIENIE
Terroryzm, strajki, zamieszki i rozruchy
Ochrona ubezpieczonego mienia przed szkodami powstałymi w wyniku: pożaru, wybuchu, upadku samolotu. akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, a będących następstwem aktu terrorystycznego.

MIENIE
Maszyny elektryczne od szkód elektrycznych
Specjalistyczna ochrona dla maszyn elektrycznych (silników, generatorów, transformatorów) oraz aparatów elektrycznych związana ze szkodami powstałymi w skutek zmiany napięcia zasilania, zaniku napięcia czy zwarcia.

MIENIE
Targi, wystawy
Rozszerzenie ochrony dla firm, które biorą udział w targach i wystawach lub pokazach w Polsce.

MIENIE
Mienie w pracowni lub sklepie jubilerskim
Opcja dla jubilerów, pracowni jubilerskich. Dzięki temu ubezpieczeniu chronione jest złoto, srebro inne metale szlachetne, wyroby z tych metali bez konieczności ich szczególnego przechowywania (np. chowania na czas zamknięcia placówki do sejfu).  Wymagamy jednak, aby lokal wyposażony był w alarm z podłączeniem do agencji ochrony.
 
MIENIE
Dla zakładów mięsnych: Żywe zwierzęta
Rozszerzenie ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w wersji STANDARD dla branży mięsnej. Ubezpieczeniem objęte jest trzoda chlewna, bydło i drób przeznaczone do uboju.
OC
Odpowiedzialność za szkody w środowisku
Opcja adresowana do firm produkcyjnych których działalność niesie za sobą ryzyko zanieczyszczenia środowiska np. na skutek wydostania się tokstycznych materiałów do ziemi lub wody. Stanowi rozszerzenie zakresu podstawowego ubezpieczenia.
 
OC
OC za wypadki powstałe poza granicami RP
Ubezpieczenie adresowane do firm prowadzących działalność produkcyjną, która może spowodować szkodę poza granicami Polski np. eksport wytworzonych w Polsce produktów za granicę. Ocpja stanowi rozszerzenie zakresu podstawowego ubezpieczenia
 
FINANSOWE
Gwarancja przetargowa
Gwarancja przetargowa (wadialna) stanowi jedną z form zabezpieczenia wadium wymaganego przez organizatorów przetargu od firm biorących udział w przetargu.
FinansoweGwarancja należytego wykonania
Gwarancja należytego wykonania stanowi zabezpieczenie dla beneficjenta przed skutkami niewykonania przez wykonawcę prac objętych kontraktem zgodnie z jego warunkami.

FINANSOWE
Gwarancja zwrotu zaliczki
Gwarancja zwrotu zaliczki stanowi dla beneficjenta zabezpieczenie zaliczki wypłaconej zgodnie z kontraktem na poczet rozpoczęcia prac objętych kontraktem, zakupu materiałów, wynajęcia maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji kontraktu czy sfinansowania prac przygotowawczych takich jak przygotowanie dokumentacji technicznej, terenu pod budowę i innych.

FINANSOWE
Gwarancja usunięcia wad
Gwarancja właściwego usunięcia wad stanowi zabezpieczenie dla beneficjenta przed skutkami uchylania się przez wykonawcę kontraktu. Ma zastosowanie jeśli wykonawca nie chce ponieść zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości lub z tytułu rękojmi, tj. zobowiązań polegających na terminowym i należytym (stosownie do warunków kontraktu) usunięciu wad, które mogą pojawić się w okresie gwarancyjnym.

FINANSOWE
Gwarancja kaucyjna
Gwarancja kaucyjna stanowi zabezpieczenie wymagane przez wynajmującego powierzchnię użytkową (lokal) od najemcy z tytułu umowy najmu. Gwarancja składana jest w zamian za kaucję (depozyt) zabezpieczający roszczenia wynajmującego, w związku z niewywiązaniem się przez najemcę ze zobowiązań objętych umową najmu.Gwarancja gwarantuje wynajmującemu zwrot kosztów w przypadku zwlekania z zapłatą czynszu, zwrócenia wynajmowanej powierzchni w stanie niepogorszonym (bardziej niż to wynika z normalnego użytkowania), pokrycie kosztów ewentualnych napraw i remontów niezbędnych w związku ze szkodami wynikłymi z winy najemcy, refakturowanych opłat za energię, wodę, rozmowy telefoniczne, itp. świadczeń.
 
Warianty ubezpieczenia
Informacje o Grupie Warta
WARTA - UBEZPIECZENIA
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP2022-08-12
USD 4,5459 +0,56%
EUR 4,6832 +0,19%
CHF 4,8318 +0,38%
GBP 5,5357 +0,03%
Wspierane przez Money.pl