AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Oferta


Wypadek
Dodatkowe ubezpieczenie zgonu w wyniku wypadku
W każdej polisie na życie masz zabezpieczenie na wypadek Twojej śmierci. Dodatkowa umowa na wypadek Twojej śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku gwarantuje Twoim najbliższym lepsze zabezpieczenie, bo świadczenia z tytułu śmierci i śmierci w wyniku wypadku sumują się!
Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.
Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Perłowa Ochrona, Kolorowa Przyszłość, Program Ochronny.

Choroba
Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania
 
Obawiasz się, że w razie poważnych problemów ze zdrowiem nie będziesz  mieć wystarczających środków potrzebnych, np. na leczenie? Zawierając dodatkowe ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, możesz liczyć na wypłatę od 30 do nawet 100 proc. sumy ubezpieczenia ustalonej dla umowy podstawowej w razie stwierdzenia choroby przewidzianej umowie.
 
W zależności od wybranego przez Ciebie produktu, dostępny jest jeden lub dwa katalogi poważnych zachorowań. Podstawowy liczy 6 przypadków:
-   nowotwór złośliwy,
-   zawał serca,
-   udar mózgu,
-   chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej (tzw. by-pass),
-   niewydolność nerek,
-   przeszczep dużych narządów.
 
Katalog rozszerzony liczy aż 16 pozycji. Oprócz sześciu już wymienionych są to:
-   paraliż,
-   utrata kończyn,
-   ślepota,
-   głuchota,
-   utrata mowy,
-   oparzenia,
-   łagodny guz mózgu,
-   śpiączka,
-   Choroba Creutzfeldta-Jakoba,
-   zakażenie wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi.
 
Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.
Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Perłowa Ochrona,Program Ochronny.
 
Inwalidztwo
Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa w wyniku wypadku
 
Przystępując do umowy ubezpieczenia warto pomyśleć o zabezpieczeniu na wypadek powstania całkowitego lub częściowego inwalidztwa w wyniku wypadku. Specjalna umowa dodatkowa przewiduje wypłatę w wysokości 100 proc. sumy ubezpieczenia, w przypadku całkowitego trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku (niezdolność do pracy). W przypadku częściowego trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku (fizyczna utrata narządu lub całkowita i trwała utrata władzy nad narządem) procent wypłaty jest określony wg tabeli zdarzeń zamieszczonej w OWU. Maksymalnie wypłacane jest 100% sumy ubezpieczenia i wtedy umowa dodatkowa wygasa.
Otrzymane świadczenie może być bardzo pomocne w sytuacji ograniczonych (lub nawet braku) możliwości wykonywania pracy zarobkowej oraz zwiększonych wydatków związanych z kosztami leczenia lub rehabilitacji.
Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.
 
Inwalidztwo
Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego w wyniku wypadku
Przewiduje wypłatę świadczenia w wysokości 100 proc. sumy ubezpieczenia, w przypadku całkowitego trwałego inwalidztwa w wyniku wypadku (niezdolność do pracy).
Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.
Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Program Ochronny.
 
Inwalidztwo
Dodatkowe ubezpieczenie przejęcia opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa
 
W przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczyciel przejmuje opłacanie składek wynikających z umowy podstawowej oraz innych umów dodatkowych. Taka konstrukcja daje pewność utrzymania polisy. Bez opcji przejęcia opłacania składek w razie całkowitego inwalidztwa, w przypadku niemożności opłacania składek po wypadku, polisa po prostu musiałby zostać rozwiązana.
Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.
Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Diamentowa Przyszłość, Kolorowa Przyszłość.

Szpital
Dodatkowe ubezpieczenie - dzienne świadczenie szpitalne
Pobyt w szpitalu może wiązać się z dodatkowym obciążeniem domowego budżetu. Z jednej strony niezdolność do pracy może wpłynąć na ograniczenie dochodów, z drugiej rosną wydatki spowodowane, np. zakupem leków, dodatkowych zabiegów. Przed taką sytuacją zabezpiecza opcja „Dziennego świadczenia szpitalnego", która działa niezależnie od tego czy trafiłeś do niego na skutek wypadku czy choroby.
Umowa  przewiduje wypłatę określonego procentu, ustalonej przy zawarciu umowy tzw. kwoty bazowej, w zależności od przyczyny pobytu w szpitalu (choroba, wypadek) oraz  rodzaju świadczenia (rehabilitacja, pobyt na OIOM).
Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.
Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:Perłowa Ochrona, Program Ochronny.

Operacja
Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek operacji
Poddanie się operacji może narażać domowy budżet na dodatkowe wydatki. Zawierając dodatkową umowę  ubezpieczenia na wypadek operacji ubezpieczonego, możesz zagwarantować sobie wypłatę określonego procentu (od 10 do 100 proc.), ustalonej przy zawarciu umowy tzw. kwoty bazowej, w zależności od poziomu trudności operacji.
Na przykład dla operacji wyrostka będzie to 10 proc., a dla przeszczepu nerki – 100 proc. Dodatkowe pieniądze możesz przeznaczyć np. na rehabilitację po operacji czy lekarstwa.
Umowa obejmuje wypłatę świadczenia maksymalnie za trzy operacje w ciągu roku polisowego.
Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.
Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Program Ochronny.
 
Assistance
Warta Assistance Medyczny
Assistance Medyczny zapewni Ci kompleksową pomoc w razie nagłych kłopotów ze zdrowiem. Wystarczy zadzwonić do Całodobowego Centrum Operacyjnego (22 23-22-738 lub 22 52-22-738), żeby uzyskać pomoc. Co najważniejsze można to zrobić w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku i to nie tylko samego ubezpieczonego, ale też dziecka i małżonka.
W ramach pakietu możesz liczyć na następujące usługi:
-   Wizyta lekarska
-   Wizyta pielęgniarki
-   Dostawa leków i sprzętu rehabilitacyjnego
-   Transport medyczny
-   Całodobowa opieka pielęgniarki w szpitalu
-   Opieka nad dziećmi w czasie pobytu w szpitalu
-   Opieka nad osobami niesamodzielnym
-   Opieka domowa po pobycie w szpitalu
-   Pomoc psychologa
-   Telefoniczne usługi informacyjne
 
Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.
 
Życie
Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka w wyniku wypadku
Umowa przewiduje wypłatę 100 proc. sumy ubezpieczenia, niezależnie od świadczenia z tytułu śmierci wynikającej z przyczyn naturalnych (dotyczy Pakietu II i III ubezpieczenia Perłowa Ochrona). Stanowi ona dodatkowe zabezpieczenie dla dziecka na wypadek Twojej śmierci.
Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej. 

Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Perłowa Ochrona.
 

Zdrowie
Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego
Umowa przewiduje wypłatę 1 proc. sumy ubezpieczenia za każdy procent powstałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego. Rozmiary trwałego uszczerbku są określane przez komisję lekarską.
Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.
Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Perłowa Ochrona.

Zdrowie
Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy
Umowa przewiduje wypłatę 100 proc. sumy ubezpieczenia (dotyczy Pakietu II i III ubezpieczenia Perłowa Ochrona).
Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Perłowa Ochrona.
 
Życie
Dodatkowe ubezpieczenie Renty Posagowej
Umowa przewiduje, że w przypadku zgonu ubezpieczonego, dziecko będzie dostawało miesięczną rentę w wysokości 2% lub 4% aktualnej sumy ubezpieczenia miesięcznie. Renta wypłacana jest od dnia zgonu ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia.
Dzięki tej opcji dziecko może mieć zapewniony podobny standard życia, nawet gdy zabraknie rodzica. Na przykład przy ustaleniu podstawowej sumy ubezpieczenia na poziomie 20 tys. zł, miesięczna renta wyniesie 400 lub 800 zł (odpowiednio 2% lub 4% sumy ubezpieczenia) w zależności od wybranego wariantu. Jeśli przyjmiemy, że umowa została zawarta na 18 lat i po roku rodzic umiera, to przez pozostałych 17 lat dziecko dostanie w formie renty przynajmniej ponad 81 tys. zł lub ponad 163 tys. zł w zależności od wybranego wariantu renty.
Może to być nawet trochę większa kwota, gdyż w trakcie trwania umowy suma ubezpieczenia jest powiększana o tzw. udział w zyskach.
Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.
Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Kolorowa Przyszłość.

Inwalidztwo
Dodatkowe ubezpieczenie w razie inwalidztwa współubezpieczonego dziecka w wypadku
W przypadku powstania inwalidztwa współubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku (fizyczna utrata narządu lub całkowita i trwała utrata władzy nad narządem), wypłacane jest świadczenie, którego wysokość zależy od sumy ubezpieczenia ustalonej w polisie oraz rodzaju uszkodzenia ciała, zgodnie z tabelą zdarzeń zamieszczoną w OWU..
Pamiętaj, że przy poważniejszych urazach maksymalnie wypłacane jest 100 proc. sumy ubezpieczenia i wtedy umowa dodatkowa wygasa. Podstawowa umowa jest jednak kontynuowana, więc cały czas dziecko jest zabezpieczone.
Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.
Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach:Kolorowa Przyszłość.
 
Inwestycje
Umowa dodatkowa Fundusz Posagowy
Na Funduszu Posagowym, możesz gromadzić dodatkowe oszczędności. Do wyboru masz 10 funduszy o różnym profilu inwestycyjnym oraz 4 plany inwestycyjne. Zaletą funduszu jest to, że możesz w dowolnym momencie wyciągnąć część pieniędzy z tego funduszu (musi jednak zostać na nim nie mniej niż 500 zł). Od piątego roku trwania umowy, nie ponosisz z tego tytułu żadnych opłat. Wcześniej jest to 5 proc. kwoty wypłaty w pierwszym roku i o 1 pkt. proc mniej w kolejnych.
Fundusz pozwala obok składek regularnych, na wnoszenie składek doraźnych. Dzięki czemu można do niego dokładać wpłaty, np. gdy rodzic dostanie premię w pracy czy ekstra zlecenie.
Kiedy taka umowa może być zawarta i na jaki okres, zależy od rodzaju umowy podstawowej.
Taka umowa dodatkowa jest dostępna w następujących ubezpieczeniach: Kolorowa Przyszłość.
 

Warianty ubezpieczenia
Spłata kredytu w banku
Ochrona od wszelkich wypadków
Opcje dodatkowe
Informacje o Grupie Warta
WARTA - UBEZPIECZENIA
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP2022-08-12
USD 4,5459 +0,56%
EUR 4,6832 +0,19%
CHF 4,8318 +0,38%
GBP 5,5357 +0,03%
Wspierane przez Money.pl