AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

NNW Szkolne

Komu polecamy NNW Szkolne?
To znakomita oferta dla placówek oświatowych, które chcą dobrze zabezpieczyć swoich uczniów i nauczycieli i zapewnić im nie tylko wypłaty świadczeń, ale też realną pomoc organizacyjną w razie problemów w szkole czy na wycieczce. To też oferta dla samych rodziców, którzy chcą zagwarantować sobie wsparcie finansowe w razie wypadku dziecka.
 
Jakie podstawowe świadczenia gwarantuje NNW Szkolne?
Podstawowy zakres ubezpieczenia w ramach Wariantu I gwarantuje wypłatę: w razie śmierci osoby ubezpieczonej  - w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, w razie stałego uszczerbek na zdrowiu - w dwóch opcjach: procent stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do najczęściej występujących rodzajów urazów lub na zasadzie „procent za procent", na naprawę lub nabycie protez i środków pomocniczych - WARTA refunduje koszt naprawy lub nabycia w związku z nieszczęśliwym wypadkiem w oparciu o dostarczone rachunki do wysokości 10% sumy ubezpieczenia.
 
Ważne! Każdy ubezpieczony w ramach umowy grupowej ma prawo do korzystania z szerokiego pakietu usług assistance.
 
Na jaką pomoc assistance można liczyć w ramach umowy NNW Szkolnego?
Na pakiet assistance składają się następujące świadczenia:
-   wizyta lekarza pierwszego kontaktu,
-   transport medyczny,
-   organizacja wizyty u lekarza specjalisty,
-   wizyta pielęgniarki,
-   dostawa leków, sprzętu rehabilitacyjnego,
-   opieka domowa po hospitalizacji,
-   konsultacja domowa,
-   infolinia medyczna,
-   wizyta u lekarza psychologa,
-   korepetycje z wybranych przedmiotów,
-   usługi rehabilitacyjne,
-   szkolny serwis informacyjno-organizacyjny.
 
W jakich krajach umowa daje ochronę?
Umowa obejmuje nieszczęśliwe wypadki które zdarzyły się w Polsce lub za granicą. Ochrona w zakresie OC i assistance jest udzielana tylko na terenie RP.
Jak można rozszerzyć zakres ochrony w ramach umowy NNW Szkolne?
Podstawowy zakres ubezpieczenia zawarty w Wariancie I, można rozszerzyć wybierając Wariant II obejmujący zakres Wariantu 1 oraz dodatkowo gwarantujący:
-   wypłatę zasiłku dziennego w przypadku czasowej niezdolności do pracy/nauki,
-   pokrycie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
 
Ile kosztuje takie ubezpieczenie?
Składka zależy od:-
-   sumy ubezpieczenia,
-   zakresu ubezpieczenia,
-   formy zawarcia umowy ubezpieczenia (indywidualnie lub zbiorowo),
-   okresu ubezpieczenia.
 
Jak może być opłacana składka?
Składka jest płatna jednorazowo, w dniu zawierania umowy ubezpieczenia lub przelewem w terminie wskazanym w dokumencie ubezpieczenie.
Kto może być objęty takim ubezpieczeniem?
Ubezpieczeniem mogą być objęci:
-   dzieci i młodzież szkolna, studenci studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych oraz uczniowie szkół wieczorowych i dla pracujących,
-   nauczyciele,
-   pracownicy placówek oświatowych,
-   placówki oświatowe (wyłącznie w zakresie odpowiedzialności cywilnej).
 
Jakie mogą być formy zawarcia takiej umowy?
Umowa ubezpieczenia NNW szkolnego może być zawarta:
indywidualnie w formie imiennej,
zbiorowo w formie:
-   bezimiennej,
-   imiennej.
 
Na jaki okres może być zawarta taka umowa?
Zwykle umowę zawiera się na 12 miesięcy – od początku do końca roku szkolnego/akademickiego plus okres wakacji.
Jeśli umowa jest zawierana już po rozpoczęciu roku szkolnego/akademickiego, wtedy okres ochrony liczony w miesiącach może być krótszy, bo będzie obejmował czas do końca roku plus szkolnego/akademickiego plus wakacje.
Warianty ubezpieczenia
Spłata kredytu w banku
Ochrona od wszelkich wypadków
Opcje dodatkowe
Informacje o Grupie Warta
WARTA - UBEZPIECZENIA
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP2022-08-12
USD 4,5459 +0,56%
EUR 4,6832 +0,19%
CHF 4,8318 +0,38%
GBP 5,5357 +0,03%
Wspierane przez Money.pl