AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

INFORMACJE

W przypadku powstania szkody komunikacyjnej należy jak najszybciej skontaktować się z Centrum Alarmowym Warty (CAW), czynnym całą dobę, podając wszelkie niezbędne informacje. Numer telefonu/faxu CAW zamieszczony jest na dokumencie ubezpieczeniowym (polisie). W każdym przypadku szkodę należy zgłosić w najbliższym miejsca zamieszkania Oddziale WARTY.

Ponadto należy pamiętać o zebraniu dokumentacji potwierdzającej szkodę (np. zaświadczenie lekarskie, rachunek za leki, protokół policji o kradzieży nart wodnych lub deski windsurfingowej itp.).

W sytuacji, gdy obywatel polski, kierujący pojazdem zarejestrowanym w Polsce, jest sprawcą wypadku za granicą, likwidacja szkody przebiegać będzie tak jak do tej pory w Systemie Zielonej Karty. Jedyna różnica jest taka, że policjant lub poszkodowany spisuje na miejscu nr rejestracyjny pojazdu, a nie nr ZK.

Sprawca wypadku powinien udzielić osobom poszkodowanym wszystkich informacji o sobie i swoim pojeździe (numer polisy OC i nazwę ubezpieczyciela, imię i nazwisko kierującego i właściciela pojazdu oraz markę i numery rejestracyjne samochodu). W tym przypadku również najwygodniejszym rozwiązaniem będzie wypełnienie formularza wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym.

Nie należy oddawać oryginalnego dokumentu ubezpieczenia OC, ani podpisywać dokumentów i oświadczeń w języku obcym, którego nie znamy.

Szkoda wyrządzona przez obywatela polskiego innym uczestnikom wypadku, będzie likwidowana w kraju zdarzenia przez zagranicznego korespondenta polskiego ubezpieczyciela, z którym powinien skontaktować się poszkodowany w swoim kraju. Jeśli Polak jest sprawcą szkody za granicą powinien po powrocie zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela OC.

Sprawca wypadku może zlikwidować szkodę własnego pojazdu korzystając z ubezpieczenia AC (jeśli takie posiada). W takim przypadku pomogą komisarze awaryjni WARTY, których WARTA posiada m.in. we wszystkich krajach europejskich. Komisarze awaryjni WARTY to firmy zagraniczne, które w imieniu WARTY udzielają pomocy klientom WARTY w razie powstania szkody objętej ubezpieczeniem autocasco w ruchu zagranicznym - m.in. pokrywają koszty naprawy w zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy. Z komisarzami awaryjnymi WARTY można porozumieć się w języku danego kraju, a także angielskim, francuskim i niemieckim (wyjątkami są - CORIS w Paryżu, GENERALI PROVIDENCIA w Budapeszcie, w których pracują również osoby mówiące po polsku). Jeśli Klient nie zna żadnego z tych języków może uzyskać pomoc dzwoniąc bezpośrednio do Centrum Obsługi Szkód Zagranicznych w Polsce lub Centrum Alarmowym WARTY

Formularz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym ma na celu usprawnienie procesu likwidacji szkody. Otrzymują go wszyscy klienci Warty ubezpieczeni w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. W tym prostym druku uwzględnione są istotne okoliczności zdarzenia, dane ubezpieczycieli i uczestników kolizji.

W przypadku braku takiego formularza powinniśmy spisać wszystkie dane dotyczące pojazdu, osoby nim kierującej i właściciela. Przydatne będzie także oświadczenie sprawcy szkody lub protokół policji. Zaleca się w miarę możliwości wezwać na miejsce zdarzenia policję, szczególnie w przypadku powstania sporu w kwestii ustalenia winy bądź osoby sprawcy. W przypadku szkody z ofiarami w ludziach wezwanie policji jest obowiązkiem ubezpieczonego.

Poszkodowany lub osoby bliskie poszkodowanego mogą zgłosić szkodę w Polsce po powrocie do kraju. Za pośrednictwem ośrodka informacji (działającego przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym) poszkodowany odnajdzie reprezentanta do spraw roszczeń tej firmy, w której ubezpieczony był sprawca kolizji i za jego pośrednictwem, bez żadnych dodatkowych opłat, komunikując się w języku polskim powinien dochodzić swych roszczeń. Gdy dane towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie miało reprezentanta ds. roszczeń na terenie RP, szkody będą rozpatrywane przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W 12 krajach Systemu Zielonej Karty (wymienionych poniżej) trzeba mieć ze sobą ważną ZK. Klienci, którzy zawarli z WARTĄ umowę ubezpieczenia OC mogą nabyć Zieloną Kartę za niewielką dopłatą.

Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Serbia i Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Przy wjeździe do 35 krajów europejskich (UE i państwa stowarzyszone - wymienione poniżej) nie trzeba już legitymować się ZK.

Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Nie - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania jedynie w przypadku gdy posiadacz pojazdu mechanicznego nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC a pojazdem tym została wyrządzona szkoda.
 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.03.2000 roku rower nie jest traktowany jako pojazd mechaniczny (analogicznie zresztą regulują to przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym).

W zaistaniałej sytuacji poszkodowany może:
- skorzystać z umowy autocasco,
- wystąpić z roszczeniem bezpośrednio do sprawcy (rowerzysty)

W drugim przypadku należy sprawdzić, czy tego typu szkody nie są objęte jakąś umową ubezpieczenia, która dotyczy tego rowerzysty np. odpowiedzialności cywilnej przy ubezpieczeniu mieszkania.

Ubezpieczenie telefonu komórkowego jest możliwe w zakresie usiłowania lub dokonania rabunku, w ramach PAKIETU TOREBKA stanowiącego dodatkowe ubezpieczenie WARTA DOM lub WARTA DOM KOMFORT.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zm.) obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych powstaje dla: 

 • pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep podlegających rejestracji w RP - przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu nie zarejestrowanego, najpóźniej zaś w dniu rejestracji danego pojazdu. 
 • pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep zarejestrowanych lub podlegających rejestracji poza granicami RP - przed przekroczeniem granicy RP, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjne lub na terenie RP, najpóźniej z dniem rozwiązania się dotychczasowej umowy - w sytuacji gdy podczas pobytu ww. pojazdu na terytorium RP dojdzie do wygaśnięcia ubezpieczenia granicznego lub certyfikatu Zielonej Karty, a także przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu nie dopuszczonego do ruchu na terytorium RP.
   
 • pojazdów wolnobieżnych - przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu. 
 • pojazdów historycznych - przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu

  Dodatkowo posiadacze pojazdów zobowiązani są do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjne w razie ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, co ma miejsce w sytuacji gdy:
 • posiadacz pojazdu co najmniej na 1 dzień przed upływem 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, powiadomił zakład ubezpieczeń o wypowiedzeniu tej umowy -obowiązek zawarcia umowy powstaje począwszy od pierwszego dnia po zakończeniu tego okresu
 • posiadacz pojazdu nie opłacił całości składki za mijający okres 12-miesięcznej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjne - obowiązek zawarcia umowy powstaje z pierwszym dniem po zakończeniu tego okresu
 • nastąpiło ogłoszenie upadłości lub likwidacja zakładu ubezpieczeń, w którym posiadacz pojazdu posiadał zawartą umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjne - obowiązek zawarcia umowy powstaje z pierwszym dniem po zakończeniu 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia, nie później niż następnego dnia po upływie 3 miesięcznego okresu od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń
 • nastąpiło zbycie pojazdu i nabywca tego pojazdu w terminie 30 dni od daty nabycia wypowiedział otrzymaną od zbywcy umowę ubezpieczenia - obowiązek zawarcia umowy powstaje z chwilą rozwiązania umowy wypowiedzianej. Podobne zasady obowiązują w przypadku, gdy posiadacz pojazdu nie będący jego właścicielem zawarł umowę ubezpieczenia OC komunikacyjne, a następnie utracił posiadanie tego pojazdu na rzecz jego właściciela,

Assistance to świadczenie na rzecz ubezpieczonego usług (np. pomoc interwencyjna, medyczna, organizacyjna, naprawa sprzętu RTV/AAGD,PC, opiekana ludźmi lub zwierzętami) ułatwiających rozwiązanie wszelkich problemów wynikających ze zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

Klientom WARTY usługi  assistance oferowane są w ubezpieczeniu WARTA DOM i WARTA DOM KOMFORT. Usługi te organizowane są przez Centrum Alarmowe WARTY.

W przypadku nieopłacenia w terminie I raty składki za AC (lub całej składki gdy przyjęto w umowie płatność jednorazową) Ubezpieczyciela - TUiR WARTA S.A może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym i zażądać zapłacenia składki za okres ponoszonej odpowiedzialności.

W przypadku nieopłacenia 2 lub kolejnej raty Ubezpieczyciel może wezwać ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.

Nieopłacenie raty składki za ubezpieczenie OC w terminie nie powoduje ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela, jednak w przypadku zwłoki w opłaceniu składki, raty składki Ubezpieczycielowi przysługują odsetki ustawowe