AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Handel

MIENIE
Ogień i inne zdarzenia losowe
Ubezpieczenie chroni mienie firmy handlowej m.in. od pożaru, oberwania chmury, wiatru powodzi czy zalania (również na skutek gwałtownego stopienia śniegu). Działa też np. w przypadku uszkodzenia dachu pod ciężarem śniegu czy osunięcia się ziemi. Udzielamy też ochrony przed skutkami działania dymu, nie tylko na skutek pożaru w ubezpieczonej firmie, ale również w jej pobliżu. Teraz możesz wybrac pomiędzy dwoma wariantami ochrony:
 
- STANDARD to oferta obejmująca 15 wymienionych rodzajów zdarzeń (np. pożar, wiatr, deszcz, zalanie, przepięcie),
- KOMFORT opartego na unikatowej formule "od wszystkich ryzyk", to znaczy, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. pożar, powódź itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w katalogu wyłączeń.

MIENIE
Kradzież z włamaniem i rabunek
Chroni mienie firmy w przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku.
 
MIENIE
Dewastacja i graffiti
Ubezpieczenie dotyczy rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia mienia przez osoby trzecie, w tym również graffiti. Pamiętaj, że ta opcja nie obejmuje  stłuczenia szyby czy jej zniszczenia przez wandala – te wypadki obejmuje ubezpieczenie szyb.

MIENIE
Szyby i inne przedmioty od stłuczenia
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia (tablic reklamowych, witraży, gablot, kontuarów, boksów, luster itp.). Obejmuje zarówno przypadkowe stłuczenie, jak i zniszczenie przez wandali. Pamiętaj, że samo ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, obejmuje tylko wybicie szyb przy próbie włamania.
 
MIENIE
Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk
Specjalna ochrona dla sprzętu elektronicznego oparta na wyjątkowej formule "od wszystkich" ryzyk, to znaczy, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. pożar, powódź itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w katalogu wyłączeń, np. awarię ubezpieczonego sprzętu wskutek zalania herbatą, przepięcia, kradzież czy dewastację

MIENIE
Sprzęt elektroniczny przenośny i/lub na stałe zamontowany w samochodach
To opcja obejmująca elektroniczny sprzęt przenośny oraz sprzęt na stałe zamontowany w samochodach.
 
OC
OC deliktowa i kontraktowa
W zakresie podstawowym zawarta jest ochrona dla szkód w mieniu oraz osobowych w zakresie :
-  odpowiedzialności cywilnej  związanej  z czynem niedozwolonym (popularnie zwana OC deliktowa) czyli taka gdy swoim działaniem/zaniechaniem wyrządzisz komus szkodę, często przez przypadek, nieuwagę, brak dbałości;  np. złamanie nogi przez klienta, który poślizgnął się na mokrej podłodze sklepu, który ubezpieczasz lub jeśli jesteś właścicielem firmy budowlanej, której pracownicy przez nieuwagę przecięli kabel należący do firmy telekomunikacyjnej,
-  odpowiedzialności cywilnej  zwiazanej  z  niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (popularnie zwana OC kontraktowa).
 
OC
OC pracodawcy
Rozszerzenie zakresu podstawowego ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną właściciela firmy, jako pracodawcy, za szkody osobowe i rzeczowe pracowników w następstwie wypadków przy pracy. Obejmuje np. wypadek pracownika na budowie wskutek upadku z wysokości ze względu na brak stosownych zabezpieczeń.
 
OC
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia
Ochrona OC adresowana przede wszystkim dla zakładów produkcyjnych, składów budowlanych, firm posiadających magazyny lub innych, które w swojej działalności wykorzystują pojazdy nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia. Obejmuje np. zniszczenie samochodu klienta podczas manewrowania wózkiem widłowym należącym do ubezpieczonej firmy, uszkodzenie podziemnych kabli na skutek wykopów prowadzonych przez firmę budowlaną przy pomocy koparki.
 
OC
OC najemcy - szkody w nieruchomościach i ruchomościach
Obejmuje szkody związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem wynajmowanej (również dzierżawionej, użyczonej, leasingowanej) nieruchomości lub ruchomości (np. maszyn, sprzętu elektronicznego). Przydatna na przykład na wypadek zalania wynajmowanego lokalu. Opcja stanowi rozszerzenie zakresu podstawowego ubezpieczenia.

FINANSOWE
Gwarancja zapłaty długu celnego
Gwarancje celne (zapłaty długu celnego) stanowią jedną z form zabezpieczeń przewidzianych we Wspólnotowym Kodeksie Celnym, kwot wynikających z powstałych lub mogących powstać długów celnych oraz innych opłat w sprawach celnych i odsetek, do uiszczenia których zobowiązany byłby wnioskodawca (zwany dłużnikiem).
 
NA ŻYCIE
Grupowe ubezpieczenie na życie - Program MSP
Program dla małych i średnich przedsiębiorstw (Program MSP)  to oferta o charakterze ochronno - inwestycyjnym, dostosowana do potrzeb małych podmiotów gospodarczych, dzięki której pracownik i jego rodzina otrzyma nie tylko szeroką ochronę zdrowia i życia, ale również możliwość gromadzenia kapitału na dodatkową emeryturę.
 
Program MSP zawierany jest na podstawie zasad określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia dla Grupowego Ubezpieczena na Życie „WARTA EKSTRABIZNES PLUS"
 
Oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw to szereg korzyści i zalet:
-   możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w firmach zatrudniających co najmniej 3 pracowników
-   uproszczony system formalności
-   szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej m.in. możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową małżonka oraz pełnoletnich dzieci ubezpieczonego w takim samym zakresie ochrony jak pracownika (dla firm zatrudniających co najmniej 8 pracowników),
-   dwa warianty ubezpieczenia zawierające szeroki zakres ochrony, który można jeszcze poszerzyć o szereg umów dodatkowych
-   wysokie wartości wypłacanych świadczeń
-   możliwość kontynuowania ubezpieczenia na atrakcyjnych warunkach w ramach umowy indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia na życie „WARTA EKSTRAKONTYNUACJA PLUS"
 
Więcej szczegółów w specjalnej ulotce, ogólnych warunkach ubezpieczenia, tabeli  norm oceny procentowego uszczerbku na zdrowiu oraz w tabeli opłat dotyczącej części inwestycyjnej.
 

 
MIENIE
Ładunki w transporcie
Ubezpieczenie adresowane przede wszystkim do tych, którzy nie trudnią się zarobkowem przewozem towarów a dostarczają klientom swoje towary lub odbierają towar od swoich kontrahentów. Ubezpieczenie chroni od szkód wywołanych pożarem i innymi zdarzeniami losowymi, wypadkiem środka transportu, upadkiem przedmiotu na środek transportu, rabunkiem jak i kradzieżą z włamaniem w miejscu strzeżonym lub garażu. Więcej o tym jak dobrać ubezpieczenie transportowe do potrzeb firmy, czytaj w specjalnym poradniku.

MIENIE
Automatyczne pokrycie nowych środków trwałych
Dla firm planujących nowe zakupy. Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o automatyczne ubezpieczenie nowych środków trwałych w granicach dodatkowej sumy ubezpieczenia bez konieczności ich dodatkowego zgłaszania w trakcie umowy.

MIENIE
Nowe miejsca ubezpieczenia
Dla firm planujących otwarcie nowej stałej placówki. Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o automatyczne ubezpieczenie nowych środków trwałych w granicach dodatkowej sumy ubezpieczenia bez konieczności ich dodatkowego zgłaszania w trakcie umowy.

MIENIE
Zewnętrzne urządzenia lub elementy budynków, budowli
Ubezpieczenie od kradzieży dot. klimatyzatorów, siłowników bram, markiz, zadaszeń budynków, anten, neonów i innych elementów zamontowanych na zewnątrz budynków. Pamiętaj, że ubezpieczenie zadziała pod warunkiem, że elementy będą zamontowane na odpowiedniej wysokości lub teren na którym znajduje się budynek jest odpowiednio zabezpieczony.

MIENIE
Pękanie wskutek mrozu
Ubezpieczenie przygotowane z myślą o tych wszystkich, którzy posiadają urządzenia, instalacje wodne, kanalizacyjne itp., bojlery, kotły czy armaturę sanitarną, które narażone są na zniszczenie w wyniku pękania wskutek mrozu, a dodatkowo mogą spowodować zalanie. Należy jednak pamiętać o ogrzewaniu pomieszczeń i odpowiednim zabezpieczeń tych urządzeń i instalacji przed mrozem.

MIENIE
Katastrofa budowlana
Ubezpieczenie mienia znajdującego się w budynku w zakresie szkód powstałych w wyniku katastrofy budowlanej, np. uszkodzenie ubezpieczonej maszyny w wyniku zawalenia się dachu w hali produkcyjnej.
 
MIENIE
Roboty budowlano - montażowe
Rozszerzenie ochrony o szkody powstałe w trakcie prowadzenia drobnych prac budowlano - montażowych. Klauzula dla firm planujących modernizację czy remont w okresie ubezpieczenia. Pamiętaj, że za drobne roboty budowlane uznajemy m.in. te niewymagające pozwolenia na budowę i nie naruszaja konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.
MIENIE
Rozmrożenie
Ubezpieczenie mrożonek (środków obrotowych) od rozmrożenia w wyniku przerwy w dostawie prądu, awarii urządzenia chłodniczego lub uszkodzenia zamrażarki w wyniku uderzenia pioruna. Ubezpieczenie przeznaczone przede wszystkim dla sklepów, restauracji i hoteli. Pamiętaj, że ubezpieczenie zadziała w przypadku przechowywania towarów w temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza.

MIENIE
Zwiększone koszty działalności
Ubezpieczone są dodatkowe koszty związane z koniecznością przeniesienia firmy do tymczasowej lokalizacji, np. po zalaniu magazynu czy pożarze. Opcja ta obejmuje np. pokrycie wydatków na wynajem zastępczej hali czy koszty transportu mienia.

MIENIE
Koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz frachtu lotniczego
Dodatkowe ubezpieczenie, dla tych, którzy w przypadku szkody chcą jak najszybciej powrócić do "normalnego" prowadzenia działalności w związku z tym potrzebują zatrudnić pracowników ramach godzin nadliczbowych lub np. szybko sprowadzić nową maszynę transportem lotniczym w miejsce uszkodzonej.

MIENIE
Koszty stałe działalności
Ubezpieczone są stałe koszty związane z prowadzeniem firmy niezależne od wielkości produkcji, które trzeba ponieść pomimo tego, że była szkoda pożarowa czy nastąpiło zalanie. Opcja ta obejmuje np. pokrycie opłat dzierżawnych, opłaty za prąd, wodę czy odsetki rat kredytowych czy pensje.

MIENIE
Terroryzm, strajki, zamieszki i rozruchy
Ochrona ubezpieczonego mienia przed szkodami powstałymi w wyniku: pożaru, wybuchu, upadku samolotu. akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, a będących następstwem aktu terrorystycznego.

MIENIE
Targi, wystawy
Rozszerzenie ochrony dla firm, które biorą udział w targach i wystawach lub pokazach w Polsce.

MIENIE
Dla aptek: Utrata dokumentów i koszty utylizacji leków
Specjalistyczne rozszerzenie ochrony adresowane do aptek. Możliwość ubezpieczenia kosztów utylizacji leków oraz strat poniesionych przez aptekę związaną z utratą dokumentów w wyniku zdarzeń objętych ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem i rabunku.
 
MIENIE
Dla aptek: Zniszczenie leków wskutek nie zachowania odpowiedniej temperatury
Specjalna wersja klauzuli rozmrożenia dla aptek. Ubezpieczone są leki i inne medykamenty, które muszą być przechowywane w kontrolowanej temperaturze od podwyższenia się temperatury, które nastąpiło w wyniku przerwy w dostawie prądu, awarii urządzenia chłodniczego lub uszkodzenia zamrażarki w wyniku uderzenia pioruna. 

MIENIE
Mienie w pracowni lub sklepie jubilerskim
Opcja dla jubilerów, pracowni jubilerskich. Dzięki temu ubezpieczeniu chronione jest złoto, srebro inne metale szlachetne, wyroby z tych metali bez konieczności ich szczególnego przechowywania (np. chowania na czas zamknięcia placówki do sejfu).  Wymagamy jednak, aby lokal wyposażony był w alarm z podłączeniem do agencji ochrony.
 

 
OC
Odpowiedzialność za szkody w środowisku
Rozszerzenie zakresu podstawowego ubezpieczenia adresowane do przedsiębiorców, w których istnieje ryzyko zanieczyszczenia środowiska przez posiadane mienie, np. koszty oczyszczenia gleby uprawnej zanieczyszczonej paliwem z rozszczelnionego zbiornika ubezpieczonej stacji benzynowej.

OC
OC za wypadki powstałe poza granicami RP
Rozszerzenie zakresu podstawowego ubezpieczenia adresowane do firm prowadzących działalność za granicą (szkoda ma miejsce poza granicami Polski). Na przykład wykonywanie usługi budowlanej za granicą, eksport wytworzonych w Polsce produktów za granicę.
FINANSOWE
Gwarancja kaucyjna
Gwarancja kaucyjna stanowi zabezpieczenie wymagane przez wynajmującego powierzchnię użytkową (lokal) od najemcy z tytułu umowy najmu. Gwarancja składana jest w zamian za kaucję (depozyt) zabezpieczający roszczenia wynajmującego, w związku z niewywiązaniem się przez najemcę ze zobowiązań objętych umową najmu.Gwarancja gwarantuje wynajmującemu zwrot kosztów w przypadku zwlekania z zapłatą czynszu, zwrócenia wynajmowanej powierzchni w stanie niepogorszonym (bardziej niż to wynika z normalnego użytkowania), pokrycie kosztów ewentualnych napraw i remontów niezbędnych w związku ze szkodami wynikłymi z winy najemcy, refakturowanych opłat za energię, wodę, rozmowy telefoniczne, itp. świadczeń.
 
Warianty ubezpieczenia
Informacje o Grupie Warta
WARTA - UBEZPIECZENIA
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP2022-08-12
USD 4,5459 +0,56%
EUR 4,6832 +0,19%
CHF 4,8318 +0,38%
GBP 5,5357 +0,03%
Wspierane przez Money.pl