AUTORYZOWANA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Diamentowa Przyszłość - Uniwersalna

Jakie opcje dodatkowe można dokupić do Diamentowej Przyszłości?
Możliwe jest rozszerzenie zakresu o dodatkowe ryzyka poprzez zawarcie dodatkowych umów ubezpieczenia:
- Przejęcia opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego.
- Choroba Śmiertelna Ubezpieczonego

Jak działa opcja ubezpieczenia na wypadek śmiertelnej choroby ubezpieczonego?
Podpisując umowę ubezpieczenia można zabezpieczyć swoje zdrowie. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wystąpienia Choroby Śmiertelnej.
 
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Choroby śmiertelnej Ubezpieczonego polega na wypłacie Ubezpieczonemu świadczenia, w zależności od wybranego wariantu umowy podstawowej,  w następującej wysokości :
 
dla Wariantu A:
50% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy Gwarantowaną sumą ubezpieczenia ustaloną przez strony w Umowie ubezpieczenia, a wartością Indywidualnego konta inwestycyjnego składek regularnych na pierwszy dzień Miesiąca polisowego
 
dla Wariantu B:
50% Gwarantowanej sumy ubezpieczenia ustalonej przez strony w Umowie ubezpieczenia
 
W przypadku zgonu Ubezpieczonego po dniu wypłaty świadczenia z tytułu wystąpienia u Ubezpieczonego Choroby Śmiertelnej, Ubezpieczyciel pomniejszy świadczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego w ramach Umowy ubezpieczenia, o świadczenie wypłacone Ubezpieczonemu z tytułu ubezpieczenia dodatkowego

Jak działa opcja przejęcia opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa?
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela polega na przejęciu opłacania składki regularnej wynikającej z umowy ubezpieczenia, nie dłużej jednak niż do dnia pierwszej rocznicy polisy przypadającej po dniu, w którym Ubezpieczony ukończy 65 rok życia.
Komu polecamy ubezpieczenie Diamentowa Przyszłość?
Ubezpieczenie Diamentowa Przyszłość przeznaczone jest dla osób, które planują przyszłość z troską o swoich najbliższych. Oferta jest idealnym połączeniem ochrony ubezpieczeniowej z możliwością inwestowania środków, a tym samym gromadzenia kapitału. Takie rozwiązanie zabezpieczy finansowo Twoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń i pozwoli Ci odkładać środki na przyszłość.

Jaką ochronę gwarantuje Diamentowa Przyszłość?
W ramach Diamentowej Przyszłość masz możliwość wyboru spośród dwóch wariantów ubezpieczenia
 
Suma Ubezpieczenia w wariancje A:
większa z wartości: Gwarantowana suma ubezpieczenia pomniejszona o dokonane wykupy częściowe albo Wartość polisy powiększona o wartość dodatkową polisy
 
Suma Ubezpieczenia w wariancje B:
suma Gwarantowanej suma ubezpieczenia oraz Wartość polisy, powiększona o wartość dodatkową polisy.
 
Minimalna Gwarantowana Suma Ubezpieczenia wynosi 20.000 PLN.
Jak można opłacać składki w ubezpieczeniu Diamentowa Przyszłość?
Składka regularna może być opłacana z częstotliwością: roczną, półroczną, kwartalną, miesięczną.
 
Minimalne wysokość składki regularnej w zależności od częstotliwości:
miesięcznie - 125 PLN.
kwartalnie - 375 PLN,
półrocznie  - 750 PLN,
rocznie - 1500 PLN,
 
W dowolnych terminach możliwe jest wpłacanie składek dodatkowych, które w całości podwyższają wartość polisy. Minimalna wysokość składki dodatkowej  wynosi  1000 PLN
 
Co się dzieje w przypadku opóźnienia w opłacaniu składki?
W przypadku niezapłacenia składki regularnej Warta wzywa ubezpieczającego do zapłaty wszystkich zaległych składek regularnych w Dodatkowym terminie.
 
Jeżeli wartość jednostek na Indywidualnym koncie inwestycyjnym składek dodatkowych jest wystarczająca na pokrycie wszystkich zaległych składek regularnych, a Ubezpieczający w dodatkowym terminie nie ureguluje zaległości, Ubezpieczyciel dokona przeniesienie równowartości wszystkich zaległych Składek regularnych z Indywidualnego konta inwestycyjnego składek dodatkowych na Indywidualne konto inwestycyjne składek regularnych.
 
Jeżeli wartość jednostek na Indywidualnym koncie inwestycyjnym składek dodatkowych nie jest wystarczająca na pokrycie wszystkich zaległych składek regularnych, a w Dodatkowym terminie ubezpieczający nie dokona wpłaty zaległych składek wówczas:
-   jeżeli data wymagalności pierwszej zaległej Składki regularnej nastąpiła przed upływem 3 lat polisowych - umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu.
-   jeżeli data wymagalności pierwszej zaległej składki nastąpiła po upływie 3 lat polisowych- umowa ubezpieczenia ulega przekształceniu w ubezpieczenie bezskładkowe.
 
Kto może zawrzeć ubezpieczenie Diamentowa Przyszłość?
Ubezpieczającym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, ale ubezpieczonym tylko osoba fizyczna, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia.
 
W momencie zawierania umowy ubezpieczony musi mieć ukończony 15 rok życia i nie może mieć ukończonych 65 lat.
Co to jest ochrona tymczasowa?
W dniu dostarczenia do Warty poprawnie wypełnionego i podpisanego wniosku polisowego wraz z dowodem opłacenia pierwszej składki zaczyna obowiązywać ochrona tymczasowa (maksymalnie okres to 60 dni). Zakres ochrony obejmuje śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku. Z tytułu objęcia ochroną tymczasową wypłacane jest świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej we wniosku o zawarcie umowy, nie więcej jednak niż kwota ustalona przez Wartę (aktualnie 100 tys. zł). Jeżeli proces oceny ryzyka wydłuża się powyżej 60 dni, możliwe jest przedłużenie okresu ochrony tymczasowej.
W jakie fundusze można inwestować w ramach Diamentowej Przyszłości?
Ubezpieczający ma do wyboru 46 Funduszy i 4 Plany Inwestycyjne, różniące się strategią inwestowania.
 
Zobacz pełną listę dostępnych Funduszy i Planów.
Możesz też sprawdzić bieżące i historyczne notowania interesujących cię Funduszy i Planów.
Jak można zmieniać Fundusze i Plany?
Dzięki serwisowi WartaNet otrzymujesz dostęp do swoich inwestycji , 24h na dobę.  W każdym momencie możesz zmieniać alokację środków, przenosząc je pomiędzy różnymi Funduszami.
 
Sześć transferów w danym roku polisowym oraz każdy transfer wykonany poprzez aplikację elektroniczną jest wolny od opłat, za następne pobierane są ustalone opłaty.
 
Jak działa opcja Premii w ubezpieczeniu Diamentowa Przyszłość?
Ubezpieczającemu przysługują 3 premie zasilająca indywidualne konto inwestycyjne składek dodatkowych:
 
po 4 roku polisowym w wysokości 10% składki regularnej pierwszorocznej,
po 8 roku polisowym w wysokości 40% składki regularnej pierwszorocznej,
po 12 roku polisowym w wysokości 150% składki regularnej pierwszorocznej,
 
Łącznie możesz uzyskać aż 200% premii
Jak Warta dba o utrzymanie realnego poziomu wysokości świadczeń?
W celu uniknięcia negatywnych skutków inflacji i utrzymania realnego poziomu wysokości świadczeń, w każdą rocznicę polisy ubezpieczający ma prawo podnieść składkę o wskaźnik indeksacji. W związku z podwyższeniem składki regularnej w wyniku indeksacji odpowiedniemu podwyższeniu ulegają suma ubezpieczenia i górny limit sumy ubezpieczenia. Warta informuje ubezpieczającego o wysokości zindeksowanej składki na 30 dni przed rocznicą polisy, a ubezpieczający może zrezygnować z niej w ciągu 14 dni od otrzymania propozycji.
 
W przypadku rezygnacji ubezpieczającego z prawa do indeksacji składki w dwóch kolejno następujących po sobie rocznicach polisy, indeksacja w kolejnych latach ulega zawieszeniu. W celu wznowienia indeksowania składki konieczne jest złożenie wniosku 60 dni przed rocznicą polisy. Warta może uzależnić wznowienie indeksacji składki od uzyskania dodatkowych informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego.
Warianty ubezpieczenia
Spłata kredytu w banku
Ochrona od wszelkich wypadków
Opcje dodatkowe
Informacje o Grupie Warta
WARTA - UBEZPIECZENIA
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP2022-08-12
USD 4,5459 +0,56%
EUR 4,6832 +0,19%
CHF 4,8318 +0,38%
GBP 5,5357 +0,03%
Wspierane przez Money.pl